مورد علاقه ها

سبد خرید

حساب کاربری

تاریخ : بهمن ۱۳۹۵ کد خبر : 3692

مفاهیم پایه روشنایی

یک لومن یا یک واحد توان نوری (Luminous Flux) ، عبارت است از کل نور خارج شده از یک منبع نور در هر ثانیه و یا به عبارتی دیگر کل نور دریافت شده توسط یک جسم در هر ثانیه. که آن را با حرف برگرفته از زبان یونانی فی [Φ ] نشان می دهیم.

  • کلوین ( دمای رنگ ) :

دمای رنگ یا درجه حرارت رنگ که با واحد کلوین سنجیده می شود ، بیان کنندۀ روشنی و رنگ نور است . پدیده ترکیب رنگهای مختلف با طول ‏موجهای متفاوت و تشکیل یک نور جدید را درجۀ حرارت رنگ می نامند و آنرا با واحد کلوین‎ (k) ‎می سنجند. هرچه ‏درجۀ کلوین بالاتر باشد نور متصاعد شده خنک تر و روشن تر مانند سفید خواهد بود و به همین نحو درجۀ کلوین پایین تر بیانگر ‏نورهای گرم مانند زرد و قرمز است .

  • شار نوری :

معیاری است برای سنجش توان دریافت شده از نور. شار نوری را نباید با شار تابشی که معیاری برای سنجش توان کل نور گسیل‌شده‌است اشتباه گرفت زیرا شار نوری به گونه‌ای تعریف شده تا بازتاب‌دهندهٔ حساسیت متغیر چشم انسان به طول موجهای مختلف نور باشد.

همچنین شار نوری را توان نوری هم می‌گویند .

  • بهره نوری :

بهرهٔ روشنایی هر چراغ در هر محیط مشخص، با میزان بازتاب نور از جهات مختلف متناسب است، این عامل را به صورت ضریبی به نام ضریب بهرهٔ روشنایی یا ضریب بهره نوری می‌شناسند و با CU نمایش می‌دهند. ضریب بهرهٔ روشنایی، نسبت شار نوری تابیده‌شده به سطح کار (شار نوری مفید)، به کل شار نوری تولیدشده است.

  • درخشندگی :

درخشندگی یا تراکم نور یا لومینانس در نورسنجی ، معیار سنجش شدت نور در واحد مساحت در یک جهت مشخص است. درخشندگی بیانگر میزان نور عبوری از یک سطح، یا گسیل‌یافته از آن، در یک زاویه فضایی مشخص است. یکای اس‌آی درخشندگی کاندلا بر متر مربع (cd/m2) است. یکای غیر اس‌آی حعادل این یکا « نیت » است .
درخشندگی اغلب برای بیان ویژگی گسیل نور یا بازتاب آن از سطوح صاف و پخشنده نور به کار می‌رود. درخشندگی نشان می‌دهد که چه میزان توان نوری توسط چشم انسان از یک زاویه دید مشخص قابل تشخیص است . بنابراین درخشندگی معیاری است برای اینکه آن سطح تا چه حد درخشان به نظر خواهد رسید .

  • شدت روشنایی :

در نورسنجی، شدت روشنایی ، روشنایی یا چگالی شار نوری به شار نوری تابیده‌ شده بر واحد مساحت گفته ‌می‌شود . روشنایی معیاری است برای سنجش همبستگی شدت نوری (طول موجهای وزن‌داده‌شده بر پایه تابع درخشندگی) که می‌تابد و درک انسان از روشنایی . به طور مشابه گسیل نوری به شار نوری گسیل ‌یافته از واحد سطح گفته می‌شود .

  • اثرگذاری نوری :

اثرگذاری نوری معیاری است برای سنجش عملکرد یک منبع نور در تولید نور مرئی . اثرگذاری نوری برابر است با نسبت توان نوری به توان . با توجه به مسئله ، منظور از توان ممکن است توان تابشی یا توان مصرفی منبع باشد.